امام هادی (ع) می فرماید: هر که بذر خوبى بکارد ، شادمانى درو کند و هر که تخم بدى بیفشاند ، پشیمانى برداشت خواهد کرد