امام علی (ع) می فرماید: قلب خود را از کینه دیگران پاک کن،‌ تا قلب آنها از کینه تو پاک شود