امام رضا (ع) می فرماید: همانا از نشانه های دین شناسی ،بردباری و دانش و سکوت است