امام محمد باقر (ع) می فرماید: دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است