امام سجاد (ع) می فرماید: بهترین گشایندۀ کارها راستی و بهترین پایان برنده آن وفاداری است