امام موسی کاظم (ع) می فرماید: هرکه میانه ‏روى کند و قناعت ورزد ، نعمت بر او بپاید و هر که بى‏جا مصرف نماید و زیاده‏روى کند ، نعمتش زوال یابد