امام مهدی (عج) می فرماید: هیچ چیز مانند نماز ، بینى شیطان را به خاک نمى مالد