امام رضا (ع) می فرماید: دانش گنجینه ای دربسته و کلید آن سؤال است