هر کس او را با شناخت زیارت کند بهشت پاداش او خواهد بود
امام جواد (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی