ایمان عبارت است از شناخت قلبی، گفتار زبانی و کردار با اعضا و جوارحی
رسول اکرم (ص)
دریافت کد حدیث تصادفی