عمل اندک و بادوام که بر پایه ی یقین باشد در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است
امام جعفر صادق (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی