هر کس مرتکب گناهی شود در حالی که خندان است (در روز قیامت) با چشم گریان به آتش دوزخ در افتد
امام جعفر صادق (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی