اعتماد به خدا بهاى هر چیز گران بها است ، و نردبانى به سوى هر بلندایى
امام جواد (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی