وصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد
امام حسن عسکری (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی