خیری که هیچ شری در آن نیست ، شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت و ناگواری است
امام حسن (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی