گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است
امام حسین (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی