ما از همه خبرهاى شما آگاهیم و چیزى از خبرهاى شما از ما پنهان نیست
امام مهدی (عج)
دریافت کد حدیث تصادفی