چه بسیار خواهش های نفسانی لحظه ای، که اندوه طولانی و درازی را در پی دارد
امام علی (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی