کم گویی ، حکمت بزرگی است ، بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است
امام موسی کاظم (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی