بهترین شروع کارها صداقت و راستگویى و بهترین پایان آنها وفا است
امام سجاد (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی