برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید که گشایش و فرج شما نیز در آن است
امام هادی (ع)
دریافت کد حدیث تصادفی