بدان که راستگویى، پر برکت است و دروغگویى، شوم
رسول اکرم (ص)
دریافت کد حدیث تصادفی