به کوچکی گناه نگاه نکنید بلکه به چیزی [نافرمانی خدا] که برآن جرات یافته اید بنگرید
رسول اکرم (ص)
دریافت کد حدیث تصادفی