مؤمن شوخ و شنگ است، و منافق اخمو و عصبانى
رسول اکرم (ص)
دریافت کد حدیث تصادفی