اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است
رسول اکرم (ص)
دریافت کد حدیث تصادفی